Doe een gift

Privacybeleid

De Stichting Alzheimer Onderzoek hecht bijzonder veel belang aan de privacy en behandelt persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en volledig in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving.

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Privacy Statement

De Stichting Alzheimer Onderzoek hecht bijzonder veel belang aan de privacy en behandelt persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en volledig in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving.

Het privacy beleid is bedoeld om u op een heldere manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, maar ook over het doel en de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Het is belangrijk dat u dit privacy beleid aandachtig leest. Als u nog andere vragen hebt, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen via info@stopalzheimer.be.

Toegankelijkheid en beschikbaarheid

De Stichting Alzheimer Onderzoek doet er alles aan om de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren. De Stichting Alzheimer Onderzoek kan echter geen garantie bieden over de veiligheid noch kan zij continue de beschikbaarheid van deze website garanderen.
De Stichting Alzheimer Onderzoek kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit zou voortvloeien.

Gebruik van informatie

De informatie op de website van de Stichting Alzheimer Onderzoek werd met bijzonder veel zorg samengesteld. De Stichting Alzheimer Onderzoek kan echter niet continue de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen.
De informatie van deze website heeft tevens een algemeen karakter en is niet aangepast aan uw persoonlijke of specifieke situatie en kan dan ook niet als persoonlijk, professioneel, juridisch of medisch advies of als iets gelijkwaardig worden beschouwd.
De medische artikelen op deze website zijn algemeen en vervangen geen diagnose door een arts. Bij specifieke vragen raadpleegt u het best uw huisarts of behandelende zorgverlener.

De Stichting Alzheimer Onderzoek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).  De verantwoordelijkheid hiervoor berust ten allen tijde en op eender welke manier bij de gebruiker van deze informatie.

De Stichting Alzheimer Onderzoek kan de inhoud van de website steeds wijzigen, aanpassen, verbeteren of verwijderen zonder aankondiging of kennisgeving. Wij raden u aan regelmatig de site te bezoeken.
Indien de Stichting Alzheimer Onderzoek op de hoogte wordt gebracht van foute gegevens op haar website, zal ze die informatie uiteraard zo spoedig mogelijk verbeteren en aanpassen. Indien u onjuistheden vaststelt, gelieve dit dan aan ons te melden via het contactformulier op deze site of via info@stopalzheimer.be.
Indien er zaken op deze website onduidelijk zijn of ontbreken, kan u ons dat uiteraard ook op die manieren melden.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Stichting Alzheimer Onderzoek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder kunt u alle relevante gegevens terugvinden:

 Z1. Researchpark 310, 1731 Zellik

Ondernemingsnummer: 0457.127.445

E-mail: info@stopalzheimer.be

Tel.: 02/424.02.04.

Welke gegevens worden er door ons verzameld?

De Stichting Alzheimer Onderzoek verzamelt uw persoonsgegevens om verschillende redenen.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens in het kader van de giften die u aan de Stichting Alzheimer Onderzoek doet :

– identificatiegegevens (naam, voornaam en volledige adresgegevens),
– uw bankgegevens: IBAN en BIC/SWIFT.

Wij kunnen in bepaalde gevallen ook volgende gegevens verzamelen:
– e-mailadres
– telefoon-, gsm- of faxnummer
– het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website,
– het IP-adres dat aan u gekoppeld werd,
– de datum en het uur waarop u toegang hebt tot onze website,
– de pagina’s die u bezoekt op onze website,
– het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt,
– de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden,
– uw navigatievoorkeuren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De Stichting Alzheimer Onderzoek verzamelt uw gegevens om uw giften, acties en informatie-uitwisseling te verwerken.  Dit is o.a. nodig voor het aanmaken van fiscale attesten, om onze service naar u toe te verbeteren en om gemakkelijk met u te kunnen communiceren.

Op welke manier verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De meeste gegevens kan u ons zelf bezorgen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u ons contactformulier op deze website invult of wanneer u een donatie doet.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

De Stichting Alzheimer Onderzoek hecht zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van haar donateurs. We zullen dan ook alles in het werk stellen om ons privacy beleid steeds verder te optimaliseren en de nodige maatregelen te nemen om – voor zover mogelijk – ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens te voorkomen.
Voor een optimale betaalzekerheid gebruikt de stichting Alzheimer Onderzoek erkende online betalingsdiensten zoals Ogone en Paypal die aan de hoogste beveiligingsnormen voldoen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De Stichting Alzheimer Onderzoek mag uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen.
Die termijn kan dus per doel verschillen.
Om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij verplicht om uw gegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden.
Bij een overlijden van één van onze schenkers, houden wij de gegevens van die persoon nog een paar jaar bij om te vermijden dat hij/zij ongewild toch terug in een mailing zou worden opgenomen.
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?

Indien u uw gegevens wenst aan te passen, te verwijderen, te controleren, over te dragen, toegang te verlenen of u te verzetten tegen het gebruik en de beperking ervan, kan u dit doen door een mail te sturen naar info@stopalzheimer.be.
U mag er op rekenen dat wij dan alles in het werk zullen stellen om zo snel mogelijk tegemoet te komen aan uw verzoek.
Indien u geen ongevraagde berichten op uw naam meer wenst te ontvangen, noch van onze stichting noch van een andere instelling of bedrijf, via de post dan kan u zich het best inschrijven op de “Robinsonlijst”: www.robinsonlist.be.
Indien u ook geen ongevraagde telefonische oproepen meer wenst te krijgen dan kan u zich inschrijven op de “Bel me niet meer” lijst: www.dncm.be.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Onze medewerkers en onze databeheerder hebben er alleen toegang toe voor zover dit nodig is voor het bereiken van de doelstelling van de stichting, het up-to-date houden of aanpassen van de persoonsgegevens en de aanmaak van fiscale attesten.

Kunt u van ons berichten ontvangen over onze activiteiten?

De Stichting Alzheimer Onderzoek gebruikt uw e-mailadres enkel om u te contacteren over nieuws betreffende onze organisatie, over de vordering van het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer of in het kader van uw giften indien u ons daarvoor uitdrukkelijk de toestemming hebt gegeven.
Via de gewone post zullen we u informeren over en uitnodigen op onze activiteiten.
Wij communiceren met o.a. organisatoren van evenementen ten voordele van de Stichting Alzheimer Onderzoek via e-mail of per briefwisseling.
Mogelijke deelnemers aan door de stichting zelf georganiseerde events zullen eveneens worden gecontacteerd en geïnformeerd via e-mail en/of per briefwisseling.

Wat gebeurt er als dit privacy beleid gewijzigd wordt?

De Stichting Alzheimer Onderzoek kan dit privacy beleid steeds wijzigen en aanpassen, bij voorbeeld om te beantwoorden aan alle nieuwe toepasselijke Europese wetgevingen (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Data Beschermingsautoriteiten en de beslissingen van de Belgische rechtbanken.
Uiteraard wordt u daar telkens van op de hoogte gebracht via onze website. Wij raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

Wat in geval van een geschil?

Indien er toch een geschil zou zijn, verbinden wij ons in dialoog en openheid samen te streven naar een minnelijke oplossing.
Indien een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt, heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer u vindt dat uw rechten geschonden werden. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de Belgische Privacy commissie (www.privacycommission.be).

Bescherming privacy van kinderen

De Stichting Alzheimer Onderzoek verzamelt noch gebruikt persoonsgegevens van kinderen, indien bij ons bekend is dat ze jonger zijn dan 16 jaar.
We staan niet bewust toe dat kinderen zonder toestemming van hun ouders met ons communiceren of gebruik maken van deze website.
Als u een ouder bent en heeft gemerkt dat uw kind ons heeft voorzien van informatie, neemt u dan gerust contact met ons op.
Dit kan via het contactformulier op deze website of via e-mail: info@stopalzheimer.be.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!